Sayfa Gösterimi : 6161

HİZMET ŞARTLARI

Anasayfa \ HİZMET ŞARTLARI

06
Nis.

HİZMET ŞARTLARI

1. Tanımlamalar ve Genel Şartlar

1.1. Bu dokümanda DÜBİT ”Deney Laboratuvarı” olarak, hizmet talebinde bulunan firma, kurum ve kuruluşlar ile şahıslar ise “MÜŞTERİ” olarak adlandırılmıştır.

1.2. Bu doküman Deney Laboratuvarı ile Müşteri arasında anlaşılan idari, mali ve hukuki şartları içerir.

1.3. Deney Laboratuvarı’ndan talep edilen her türlü hizmetin verilmesi yazılı başvurusunun deney Laboratuvarı tarafından kabulü ile mümkündür. Bu nedenle müşteri, Deney talebini yazılı olarak göndermekle yükümlüdür.

1.4. Deney Laboratuvarı, yukarıda sözü geçen yazılı talebinde yer alan hizmet taleplerini, kendi imkanları dahilinde karşılamaktan sorumludur. Hizmet portföyünde olmayan taleplerin karşılanmasından sorumlu tutulamaz.

1.5. Deney Laboratuvarı, aksi belirtilmedikçe talep edilen Deney hizmetlerini ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından kabul edilmiş standartlara, standart hükmündeki kılavuzlara, bunların olmaması durumunda cihaz/sistem üreticileri tarafından verilen teknik dokümanlara uygun olarak verir.

1.6. Deney Laboratuvarında Deney Hizmeti kapsamında müşteri numunesine, temizlik vb. işlemleri yapılmamaktadır.

1.7. Deney Laboratuvarında, standart olmayan metotlara göre Deney işlemleri yapılmamaktadır.

1.8. Deney Laboratuvarı tarafından düzenlenen Deney sertifikaları bir ürünün onayı anlamını taşımaz, maksadı aşan bir şekilde yorumlanıp kullanılamaz.

1.9. Deney süresince numune Deney Laboratuvarına kabulünden, müşteri veya temsilcisine iadesine kadar olan süreçte müşteri numunesinde oluşacak kasıt unsuru taşıyan hasarlarda Deney Laboratuvarı müşterinin zararını tazmin etmekle mükelleftir. Deney Laboratuvarı Deney sırasında numunede meydana gelecek kasıt unsuru taşımayan hasarlardan sorumlu değildir. Kasıt unsurunun tespiti Deney Laboratuvarı tarafından yapılır.

1.10. Hizmet başvurusundan sonuçlanmasına kadar geçen süreçte, Deney Laboratuvarı ile müşteri arasındaki tüm yazışma ve ekleri bu şartnamenin bir parçası olarak kabul edilir.

2. Deney Hizmetlerine İlişkin Açıklamalar ve Başvuru Şartları

2.1. Müşteri, Deney isteğini laboratuvarımıza yazılı olarak iletir. Yazılı olarak gelen isteğe karşılık Laboratuvarımız Müşteri Teklif Formunu hazırlayarak müşteriye iletir. Teklif formu karşılıklı imzalandığında sözleşme yerine geçer ve hizmet şartları uygulanarak Deney süreci başlatılmış olur.

2.2. “Numune” Ambalajı ve İçeriği

2.2.1. Numune hasar görmeyecek şekilde ambalajlanarak, gönderilmelidir.

2.3. Numunenin Deney Laboratuvarına ve Deney Laboratuvarı’ndan Nakli, Sertifika, Rapor ve Faturaların Gönderimi

2.3.1. Numune öncelikle Deney Laboratuvarı’nın belirttiği şartlarda nakledilmelidir. “Numune” nin Deney Laboratuvarı’na teslimi ve iadesi işlerinin müşteri personelince yapılması tercih edilir.

2.3.2. Ancak, ücretleri müşteri tarafından karşılanmak üzere, bu isler posta veya kargo ile de yapılabilir. Deney Laboratuvarı, nakil sırasında oluşabilecek hasarlardan sorumlu değildir. Numunenin Deney Laboratuvarı tarafından kesin kabulü laboratuvarda gerekli kontrollerinin gerçekleştirilmesi sonrası yapılır.

2.3.3. Deney Talep Formlarında farklı şekilde belirtilmediği sürece numune, sertifikaların gönderimi, ücreti müşteriye ait olmak üzere, elden veya kargo ile yapılır. Faturalar ise, elden veya posta yolu ile teslim edilir.

2.4. Hizmet Süresi

2.4.1. Deney süreleri numune özelliklerine, ölçüm metoduna ve laboratuvarların çalışma programlarına göre değişiklik arz etmektedir. Deney başlangıç ve bitiş tarihleri Deney Teklif Formunda Deney Laboratuvarı tarafından Müşteriye bildirilir. Müşteriye gönderilen tekliflerin geçerlilik süresi Deney Teklif Formunda belirtilir. Bu süre içerisinde Deney Laboratuvarı teklifinin kabul edildiğine dair ilgili formla onay yapılmadığı takdirde başvuru iptal edilir.

3.Anlaşmazlıkların Halli

3.1. Deney Laboratuvarı ile Müşteri arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda; öncelikle Müşteri ile karşılıklı mutabakat aranır. Deney hizmetleri ile ilgili anlaşmazlık devam ederse Türk Akreditasyon Kurumu’nun (TÜRKAK) hakemliğine başvurularak TÜRKAK’ın tespit edeceği metotlara göre çözüm aranır. Müşteri, buna rağmen tatmin olmaz ise mahkeme yolu açıktır. Bu durumda ihtilafların hal mercii; Düzce Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

4. Gizlilik

4.1. Deney Laboratuvarı Deneyin tüm aşamalarında tarafsızlık ve gizlilik ilkesine bağlı kalınacağını taahhüt etmektedir.

4.2. Gizlilik gerektiren bu durumlar sadece ilgili yasal otoriterlere ve akreditasyon kuruluşlarına DÜBİT Merkez Müdürü kontrolünde açılabilir. Bu bağlamda; ilgili yasal otoritenin Müşterinin teknik dosyasında bulunması gereken dokümanları talep etmesi durumunda ilgili taraflara talep edilen dokümanlar sunulacaktır.

5.Diğer Hususlar

5.1. Müşteri onayı ile hizmet süreci başladıktan sonra müşterinin hizmet alımından vazgeçmesi durumunda, hizmet bedeli iade edilmez.