Sayfa Gösterimi : 8432

YÖNETMELİK

Anasayfa \ YÖNETMELİK

10
Şub.

 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına ve faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Kapsam 
MADDE 2 - (1)  Bu Yönetmelik, Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3-(1)  Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-(1)  Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (DÜ-BİT): Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör : Düzce Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite : Düzce Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu : Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede yapılan temel, uygulamalı ve disiplinlerarası alanlardaki bilimsel araştırma çalışmalarına analiz ve ölçümler yaparak destek sağlamak, yaratıcı, üretken ve verimli ortak çalışma grupları içeren bir araştırma ortamı oluşturmak, yapılacak araştırmalarda Üniversite-Sanayi işbirliğini güçlendirmek, bilimsel alanda uluslararası işbirliğini teşvik etmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak, sanayi ürünlerimizin iç ve dış pazarlarda rekabet gücünün artırılmasını sağlayacak araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerinde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz ihtiyaçlarını gerçekleştirmek,
b) Üniversite bünyesinde mevcut olan araştırma laboratuvarları, uygulama  ve araştırma merkezleri ve benzeri birimlerin kullanımı için işbirliğini koordine etmek, AR-GE imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak,
c) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak,
ç) Sanayi kuruluşları yanında, özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği içinde olup sorunlarının çözümüne yönelik analiz ve ölçüm sonuçlarını bilimsel bakımdan yorumlayarak ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamak,
d) Merkezdeki cihazlarla ilgili olarak araştırmacıların gelişimine yönelik programlar düzenlemek,
e) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek,
f) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek,
g) Gerektiğinde Merkeze bağlı yeni laboratuvar ve alt birimler kurmak,
ğ) Sanayi kuruluşları ile diğer özel ve kamu kuruluşlarının isteği üzerine uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek,
h) İleri düzey cihazların bulunduğu laboratuvarları sürekli hizmette tutma koşullarını sağlayarak, Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacılar için etkili ve verimli bir çalışma ortamı yaratmak,
ı) Merkezin tanıtımını gerçekleştirmek.

 

                                                                      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –(1)  Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir.
(3) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi Müdüre vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.
(4) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde
müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine
kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Merkezin personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,
d) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak,
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,
f) Merkeze personel görevlendirilmesiyle ilgili teklifini Rektöre sunmak.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte en fazla yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu, en az dört üyesi Üniversitenin fen bilimleri ve mühendislik alanlarındaki, diğer iki üyesi ise yakın bilim dallarındaki öğretim üyelerinden olmak şartıyla, Müdür tarafından önerilerek Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üyelerden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa olağan olarak toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür; Yönetim Kurulunu, gerekli hallerde olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,
b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak, uygulanışına yardımcı olmak,
c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,
ç) Merkezin faaliyet konularında Üniversite birimleri arasında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için Müdüre yardımcı olmak,
d) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarının ve komisyonların oluşturulmasına yardımcı olmak,
e) Merkezin bilimsel, idari plan ve programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,
f)Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak,
g) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar almak,
ğ) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma kurulu
MADDE 12 –(1)   Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu doğal üyelere ek olarak, Merkezden yararlanan akademik kuruluşların eşit temsil edilmesine de özen gösterilerek; bilimsel, teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve ayrıca sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite içindeki ve istekleri halinde dışındaki kişilerden oluşmak üzere, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla onbeş kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1)  Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunmak,
b) Bölgedeki sanayi kuruluşları yanında, diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturup geliştirilmesine ilişkin kararlar almak,
c) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 –(1)  Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15–(1)  Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin hizmetlerinde kullanılır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16–(1)   Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 –(1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 18 –(1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.